TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO

NUOSTATAI

I  BENDROSIOS NUOSTATOS

II.             CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS,TIKSLAS , UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

19. Centro veiklos sritis – švietimas, jaunimo užimtumas.

20. Centro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226).

21. Pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

22. Kitos švietimo veiklos rūšys:

22.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

22.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

22.3. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

23.2. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

23.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

23.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

23.5. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

23.6. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

23.7. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

23.8. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

23.9.kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;

23.10. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

24. Centro tikslas – kryptinga veikla padėti vaikui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikiant kokybišką neformalųjį ugdymą pagal neformaliojo ugdymo programas.

25. Centro uždaviniai:

25.1. ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;

25.2. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

25.3. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes;

25.4. konsultuoti miesto ugdymo įstaigų mokytojus turistinės veiklos, jaunimo politikos klausimais, teikia jiems metodinę paramą;

25.5. puoselėti prigimtines ugdytinio galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

25.6. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

25.7. sukurti ugdymui (si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo (si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką;

25.8. atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius mokinių ypatumus ugdymo proceso metu;

25.9. taikyti aktyvius neformaliojo ugdymo metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, vaikų amžiaus raidos ypatumus, jų ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities specifiką;

25.10. naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

25.11. spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių vaikų socialinės integracijos problemas;

25.12. teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą.

26. Vykdydamas jam pavestus uždavinius Centras atlieka šias funkcijas:

26.1. organizuoja kokybišką ugdymo procesą; 

26.2. rengia ugdytinių poreikius atitinkančias neformaliojo vaikų švietimo programas;

26.3. siūlo veiklos ir lavinimosi būdus, prieinamus visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

26.4. organizuoja užimtumą neformaliojo švietimo programų užsiėmimų nelankantiems vaikams ir 14–29 metų amžiaus jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus;

26.5. sudaro sąlygas vaikui laisvai rinktis tinkamiausią veiklą pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti, dalyvauti joje savo noru;

26.6. įgyvendina alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prevencijos, socializacijos, pilietinio ir tautinio, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo, profesinio orientavimo ir kitas programas;

26.7. padeda pažinti, suprasti ir perimti savo tautos, taip pat kitų tautų istorinį ir kultūrinį palikimą;

26.8. vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

26.9. organizuoja vaikų laisvalaikio, kultūrinius, edukacinius, pažintinius, kūrybinius, sportinius;

26.10. esant poreikiui ir galimybei, vaikams ir jaunimui teikia socialines, psichologines ar krizių įveikimo paslaugas;

26.11. įgyvendina vaikų ir jaunimo minimalios priežiūros priemones, organizuoja veiklas, reikalingas sėkmingai jaunimo integracijai į darbo rinką;

26.12. vykdo specialiųjų poreikių asmenų integraciją į visuomenę;

26.13. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, dalytis gerąja patirtimi;

26.14. užtikrina sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

26.15. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

26.16. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;

26.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 
III. CENTRO TEISĖS

27. Centras, įgyvendindamas pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

27.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

27.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

27.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti Steigėjo perduotą turtą ir lėšas, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.6. stoti ir jungtis į asociacijas, klubus, dalyvauti jų veikloje;

27.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993,  Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

27.8. siųsti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

27.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

                     28. Centro veikla organizuojama pagal:

28.1.Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Centro metinį veiklos planą;

28.2. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam pritaria Centro taryba

28.3. direktoriaus patvirtintas Centro neformaliojo švietimo programas, kurioms yra pritarusi Centro taryba.

29. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Trakų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.

30. Direktorius:

30.1. Vadovauja Centro strateginio plano, metinės veiklos, kitų švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

30.2. Tvirtina Centro vidaus struktūrą, Centro darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.3. Tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

30.4. priima ugdytinius į Centrą, sudaro paslaugų ugdytiniams teikimo sutartis;

30.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Centro darbo ir vidaus tvarkos taisykles, kuriose nustato bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę;

30.6. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo, ugdymo (-si), mokymo (-si) sąlygas;

30.7. rūpinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.8. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

30.9. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą;

30.10. valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja;

30.11. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.12. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją;

30.13. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.15. atstovauja Centrui kitose institucijose;

30.16. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

30.17. Centro direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti specialistui ugdymui, buhalteriui, metodinės grupės pirmininkui.

31. Centro direktorius atsako:

31.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre;

31.2. už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus;

   31.3. už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

   31.4. už Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą.

  32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro direktorius gali organizuoti trenerių-sporto mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. CENTRO SAVIVALDA

33. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia Centro vaikus ir jaunimą, tėvus (globėjus, rūpintojus), darbuotojus demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Centro interesams.

34. Centro tarybą sudaro 6 nariai, tarybos kadencija – 5 metai. 2 ne jaunesnius kaip 14 metų amžiaus vaikus ir jaunuolius deleguoja skyrių ar struktūrinių padalinių vaikų ar jaunimo susirinkimai, 2 tėvus (globėjus, rūpintojus) – skyrių ar struktūrinių padalinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, 2 trenerius-sporto mokytojus – trenerių taryba.

35. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus ir pagal poreikį iškilus svarbiems spręstiniems uždaviniams.

36. Centro tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu balsavimu. Centro direktorius negali būti tarybos pirmininku.

37. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

38. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

39. Taryba:

39.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2. pritaria Centro strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

39.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

39.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

39.5. išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

39.6. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Centro direktoriaus teikiamais, klausimais.

40. Trenerių taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, svarstanti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo rezultatus, turistinės, sportinės ir pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro Centro direktorius, visi Centre dirbantys treneriai-sporto mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

41. Trenerių tarybai vadovauja Centro direktorius.

42. Trenerių tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis.

43. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus trenerių  tarybos pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios. 

44. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių trenerių tarybos narių. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų Centro savivaldos institucijų atstovai.

45. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Centro direktoriaus  įsakymu.

46. Trenerių taryba:

46.1. svarsto švietimo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ir jaunimo ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

46.2. teikia siūlymus dėl Centro veiklos planų, programų įgyvendinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

46.3. analizuoja vaikų ir jaunimo ugdymo(si), meninės, kultūrinės, socialinės, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

46.4. deleguoja atstovus į Tarybą;

46.5. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Centro direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Centre gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (vaikų ir jaunimo, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

            48. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

             50.Centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

51. Centras yra išlaikomas iš savininko biudžeto pagal asignavimų vykdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas:

51. 1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

51.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

51.3. kitu teisėtu būdu įgytos lėšos.

52. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Centras yra paramos gavėja.

54. Centras yra asignavimų valdytojas. Finansines operacijas vykdo Centro finansininkas.

55. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Centro direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.

56. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

57. Centro veiklos priežiūrą atlieka Trakų rajono savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Centras turi interneto svetainę. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Centro veiklą skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymo nustatyta tvarka tikrinti Centro veiklą. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

60. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.

61. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Trakų rajono savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Centro direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

62. Centro buveinė keičiama, Centro filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Trakų rajono  savivaldybės tarybos sprendimu.

63. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas ar vykdoma Centro struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.